Vad innebär ASC-certifieringen av tropiska jätteräkor?


Naturskyddsföreningen fortsätter att säga nej till tropiskt odlade jätteräkor vare sig de är certifierade eller inte.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) grundades 2010 av Världsnaturfonden WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) i syfte att skapa ett certifierings- och märkningsprogram för ”ansvarsfull” odling av fisk och skaldjur. I mars 2014 färdigställdes miljömärkningskriterierna för odlade räkor (the ASC shrimp standard) och under hösten 2014 blev de första odlingarna certifierade.

En arbetsgrupp inom ett internationellt nätverk av miljöorganisationer, har genomfört en djupgående analys av ASC-kriterierna och certifieringen. I ASC:s kriteriedokument finns sju huvudprinciper som talar om vad som ska uppnås med certifieringen. Nätverket har jämfört lydelsen i varje princip med det som beskrivs i certifieringskriterierna samt granskat vilka krav som ställs av ASC vid en revision och vad revisionen konkret granskar i odlingarna som certifieras.

Arbetsgruppens slutsats är att det som principerna beskriver inte följs upp i revisionen. Kriterierna har under utvecklingsprocessen urvattnats markant – sannolikt på grund lobbying från fisk- och skaldjursindustrin som deltagit i utformningen av kriterierna.

För att inte konsumtionen av ohållbart odlade tropiska räkor ska öka ytterligare anser arbetsgruppen att det är av stor betydelse att uppmana konsumenter att undvika både certifierade och icke certifierade tropiska räkor / jätteräkor. Arbetsgruppen anser också att ASC-certifieringen av odlade tropiska räkor hotar trovärdigheten av annan certifiering liksom av de organisationer som står bakom certifieringen.

Arbetsgruppens sammanfattning finns tillgänglig här: Om ASC-certifiering av jätteräkor

Studier som Naturskyddsföreningen utfört om certifiering av räkodlingar: